Net als onder normale arbeidsomstandigheden is het identificeren en beoordelen van risico's in zowel de fysieke als de psychosociale werkomgeving het uitgangspunt voor het beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk (welzijn op het werk) in het kader van COVID-19-maatregelen. Werkgevers zijn verplicht hun risicoanalyse te herzien wanneer het werkproces verandert en alle risico's in aanmerking te nemen, met inbegrip van de risico's die van invloed zijn op de geestelijke gezondheid (Kaderrichtlijn 89/391/EEG).

Deze OiRA tool is niet alleen gebaseerd op EU-richtlijnen, maar ook op niet-bindende richtsnoeren die werkgevers en werknemers moeten helpen veilig en gezond te blijven in een werkomgeving die als gevolg van de COVID-19-pandemie ingrijpend is veranderd.

De tool kan alleen algemeen advies geven, maar de situaties verschillen van land tot land en ook van gebied tot gebied. Als input voor de analyse is het daarom cruciaal om actuele informatie te verkrijgen van de overheid over de prevalentie van COVID-19 in het land.

Houd er rekening mee dat de informatie in deze tool geen betrekking heeft op de gezondheidszorg, waarvoor specifiek advies beschikbaar is (bijv. van ECDC, WHO, CDC). Bovendien dekt deze tool niet expliciet alle aspecten die verband houden met frequente klanten/klantencontacten ter plaatse (bijv. in de horeca, op het gebied van persoonlijke diensten, zoals kappers en schoonheidsinstituten, enz.)

Het is belangrijk om de nationale regelgeving en advies te raadplegen, vooral als het bedrijf frequente aanwezigheid van klanten in het bedrijf omvat.

Voor specifieke vragen of zorgen die niet in de tool aan bod komen, kunt u de informatie van de lokale en nationale autoriteiten, zoals de gezondheidsdienst of de arbeidsinspectie, raadplegen. Voor België vindt u alle informatie (o.a. de generieke en sectorgidsen, de inspectiechecklist, sensibiliseringsmateriaal,…) op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Coronavirus.

De tool is beschikbaar op de website van OiRA: https://oiraproject.eu/oira-tools/be/covid-19/covid-19-nl