De FOD Werkgelegenheid ontwikkelde een vragenlijstmethode waarmee werkgevers zelfstandig een risicoanalyse psychosociale risico’s kunnen uitvoeren.

De vragenlijst psychosociale risico’s is een instrument om psychosociale risico’s op het werk in kaart te brengen en te evalueren. De vragenlijst begeleidt de eerste twee stappen van de risicoanalyse (inventarisatie en analyse van risico’s) en vormt het vertrekpunt voor de derde stap (actie ondernemen). Op basis van het Job Demands – Resources model (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001) wordt er uitgebreid gepolst naar hinderpalen en hulpbronnen op het vlak van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen.

Aan de hand van de volgende vier materialen kan de werkgever zelfstandig of in samenwerking met een preventieadviseur psychosociale risico’s de risicoanalyse psychosociale risico’s uitvoeren:

  • De gebruikersgids is een praktische handleiding die de verschillende stappen van de bevraging en verwerking verduidelijkt. Hier vindt de gebruiker ook belangrijke aandachtspunten en extra achtergrondinformatie terug.
  • De vragenlijst bestaat uit een honderdtal korte vragen die de medewerkers kunnen beantwoorden met een Likertschaal (bijvoorbeeld met de antwoordopties nooit/zelden/soms/vaak/altijd). De vragenlijst is beschikbaar als interactief pdf-bestand zodat medewerkers deze schriftelijk of via de computer kunnen afnemen.
  • De Excel-template voor de dataverwerking maakt het mogelijk om onder meer minimum-, maximum- en gemiddelde scores per vraag te genereren en geeft ook een algemene score per thema.
  • De Demo Excel-template is een fictief voorbeeld van hoe de Excel-template voor dataverwerking eruit ziet wanneer gegevens zijn ingegeven.

De vragenlijstmethode is beschikbaar in de module “Tools” onder het thema Psychosociale risico’s en rechtstreeks via de website van de FOD Werkgelegenheid: Analyse van werkgerelateerde psychosociale risico’s - Vragenlijstmethode.