Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM - België)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Het Instituut is onderverdeeld in verschillende cellen die werken rond diverse actiedomeinen, zoals bijvoorbeeld gender mainstreaming, arbeid, de strijd tegen partnergeweld, onderzoek, … De juridische cel van het Instituut behandelt infovragen en klachten van slachtoffers van geslachtsdiscriminatie.

Diversie actiedomeinen:

Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia - België)

Unia is een onafhankelijke interfederale openbare instelling, gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het bevorderen van non-discriminatie. Zijn opdracht, gebaseerd op de doelstellingen die in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen werden vastgelegd, laat zich vertalen in drie grote lijnen:

  • gelijke kansen en participatie bevorderen voor iedereen, ongeacht hun afkomst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing, ... en dit in alle maatschappelijke domeinen (arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs, welzijn, vrijetijdbesteding, cultuur en burgerschap, ...);
  • samenwerken met de verschillende actoren binnen de samenleving: politieke en openbare overheden, burgers, middenveld, beroepssector, sociale partners, academische wereld, internationale organisaties, enzovoort;
  • bevorderen van de kennis van en het respect voor de grondrechten en meer in het bijzonder de antidiscriminatiewetgeving, opdat die rechten in België worden toegepast en gerespecteerd.

Unia bestrijdt ook discriminatie op grond van seksuele geaardheid (holebi’s); meer informatie daarover op hun website, in de rubriek Discriminatiegronden > Seksuele oriëntatie.

De website van Unia in het Nederlands: http://www.unia.be/nl

European Trade Union institute (ETUI)

Het Europees vakbondsinstituut (European Trade Union Institute - ETUI) is een onafhankelijk onderzoeks- en trainingscentrum van het Europees Verbond van Vakverenigingen (European Trade Union Confederation - ETUC). De expertise van het ETUI, opgebouwd via samenwerkingsverbanden met universiteiten, academici en netwerken van experten, wordt ten dienste gesteld van werknemersbelangen op Europees niveau en het versterken van de sociale dimensie van de Europese Unie.

Meer informatie op de website van ETUI:

Het Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk (EU-OSHA)

De hoofddoelstelling is ertoe bij te dragen dat gendergerelateerde vraagstukken in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van beleidsmaatregelen en besluiten op de werkvloer en op het niveau van de Europese Unie. EU-OSHA doet actief onderzoek naar gendergerelateerde risico's en trends. Dat onderzoek is onder meer gericht op sectoren waarin vrouwen actief zijn, zoals de schoonmaaksector, en op de risico's die met name vrouwen lopen. Daarnaast integreert het Agentschap het genderaspect in andere onderzoeksgebieden.

EU-OSHA verschaft tools en advies om werknemers te helpen om genderbewuste risicobeoordelingen vast te stellen en uit te voeren.

Meer informatie op de website van EU-OSHA, in de rubriek Thema's > Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk.

Swedisch Work Environment Autority (Zweden)

De website van de “Swedisch Work Environment Autority” bevat interessante informatie in het Engels over gendergelijkheid: Gender equality in the work environment.