Het asbestfonds (AFA - België)

De Belgische regering heeft besloten om een asbestfonds op te richten om beroeps- en milieuslachtoffers die aan een ziekte lijden veroorzaakt door asbest, schadeloos te stellen. Het fonds werd in het kader van de programmawet van 27 december 2006 goedgekeurd. De toepassingsmodaliteiten zullen het voorwerp van uitvoeringsbesluiten uitmaken. Het asbestfonds is gestart op 1 april 2007.

De Belgische regering zal jaarlijks 10 miljoen euro toewijzen om de zieken te vergoeden die aan aandoeningen lijden, zoals asbestose, pleurale plaques, longkanker en mesothelioom, een dodelijke kanker. Dat fonds werd in het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) geïntegreerd.

Website van het Asbestfonds

Vereniging van Asbestslachtoffers in België (ABEVA - België)

Talrijke asbestslachtoffers zwijgen of zijn zich zelfs niet bewust van de oorzaak van hun ziekte. ABEVA streeft naar de officiële erkenning van de reële situatie en de ernst van de gezondheidsschade veroorzaakt door asbest en naar een correcte opsporing van alle asbestslachtoffers.

De hulp die de vereniging aan de slachtoffers verleent kan verschillende vormen aannemen:

 • oriënteren in de administratieve of andere stappen nodig om schadeloosstelling te verkrijgen;
 • lijst van de mogelijke middelen: advocaten, artsen, experts, …;
 • uitwisseling van ervaringen tussen slachtoffers, solidariteitsverbanden creëren, …;
 • permanente informatie verspreiden over haar acties, de resultaten van haar stappen en van die van alle slachtoffers om aldus hun rechten te doen gelden.

Website van ABEVA

Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven (VAB - België)

VAB is een beroepsvereniging die de belangen van de asbestverwijderende bedrijven in België bevordert en verdedigt. Dit betekent concreet dat de VAB haar leden op beroepsgebied informeert en bijstaat door onder andere in gesprek te gaan met de wetgever om wettelijke maatregelen te verkrijgen die het beroep moeten beschermen en de strijd aan te gaan met de overtredingen op de bestaande reglementeringen. VAB verstrekt daarnaast ook informatie aan derden, meestal zijn dit de asbestbezittende bedrijven.

Website van de VAB

Specifieke website over asbest: amiante.inrs.fr (INRS - Frankrijk)

Deze website bevat de essentiële informatie over asbest: risico’s, middelen om zich ertegen te beschermen, betrokken beroepen, FAQ rubriek, quiz om zijn kennis over het onderwerp te testen en links voor meer informatie, waaronder talrijke publicaties van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS) over dit onderwerp.

De website in het Frans: Tout savoir sur l’amiante, pour mieux s’en protéger

Rubriek “Asbestos health and safety” (HSE - Verenigd Koninkrijk)

Deze rubriek op de website van de ‘Health and Safety Executive’ (HSE) geeft essentiële informatie over asbest en binnen het kader van haar “Hidden Killer Campaign” richt ze zich ook naar risicoberoepen (b.v. elektriciens, loodgieters) om vakmensen bewust te maken van de gevaren en hen veilige werkmethoden aan te bevelen.

Op de website van de HSE, in het Engels: rubriek Guidance > Topics > Asbestos.

Rubriek “Amiante / Asbestos” (ETUI - Europa)

Deze rubriek op de website van het Europees Vakbondsinstituut (European Trade Union Institute, ETUI) overloopt de Europese en internationale wetgeving en stelt talrijke links voor.

Op de website van ETUI:

 • in het Frans: rubriek Thèmes > Santé et sécurité - Conditions de travail > Amiante;
 • in het Engels: rubriek Topics > Occupational health and safety & working conditions > Asbestos.

Oproep tot een internationale ban van asbest (Collegium Ramazzini)

Het Collegium Ramazzini, een internationale wetenschappelijke vereniging gespecialiseerd in de arbeids- en milieugeneeskunde, doet in 2010 een tweede oproep om asbest te bannen. Met de slogan ‘Asbestos is still with us: Repeat Call for a Universal Ban’ herhaalt het Collegium Ramazzini zijn oproep van 1999.

Op de website van het ‘International Ban Asbestos Secretariat’, in het Engels: Repeat Call to Ban Asbestos.

Resolutie van 14 maart 2013 over aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid op de werkplek en vooruitzichten op afschaffing van alle nog bestaande vormen van asbest (Europees Parlement)

Deze resolutie bevat 62 punten die onderverdeeld worden in:

 • Opsporing en registratie van asbest
 • Waarborging van kwalificaties en scholing
 • Uitwerking van asbestverwijderingsprogramma's
 • Erkenning van asbestgerelateerde ziekten
 • Steun voor asbestslachtoffersverenigingen
 • Strategieën voor een mondiaal verbod op asbest

Op de website van het Europees Parlement: Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid op de werkplek en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest.

Asbestbeleid van OVAM (Vlaanderen)

Deze rubriek op de website van OVAM geeft oa een overzicht van asbestbodemverontreiniging, asbest als afval en het Vlaamse afbouwbeleid.

Op de website van OVAM, in het Nederlands, onder asbest.