Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan

 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
25.06.2024

Op 14 mei 2024 werd het koninklijk Besluit (KB) van 26 april 2024 tot vaststelling van het nationaal noodplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze tekst kadert, samen met een ministeriële omzendbrief, in de voorbereiding van het nieuwe wetboek Noodplanning en Crisisbeheer.

Camera’s voor de politie en operationele diensten van de civiele veiligheid: wettelijk kader

 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
03.06.2024

Sinds het begin van het jaar beschikken zowel de politiediensten als de operationele diensten van de civiele veiligheid over een aangepast wettelijk kader voor het gebruik van camera’s (bodycams voor politie en dashcams voor civiele veiligheid). Het gebruik ervan bij de politie was immers nog niet volledig wettelijk geregeld.

Omgaan met klimaatverandering in de zorgsector

Gezondheidstoezicht
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
22.05.2024

In de voorbije jaren hebben de opeenvolging van hittegolven, extreme neerslag en andere natuurfenomenen de klimaatcrisis zeer tastbaar gemaakt. Ook de verschuiving en stijging van het aantal door vectoren overgedragen ziekten valt op. Net als tijdens de coronacrisis staat ook nu de zorg in de frontlinie. Daarom hebben Reset.Vlaanderen en het Internationaal Vakverbond (ITUC) een gids rond klimaatverandering in de zorgsector opgesteld voor werknemers in de sector.

Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

 • Brandpreventie
 • ATEX
 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
14.12.2023

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de organisatie van de ziekenhuiszorg bij CBRNe-incidenten: noodsituaties waarbij chemische (C), biologische (B) of radiologische/nucleaire (RN) stoffen vrijkomen, al dan niet in combinatie met explosieven (E).

Witboek crisisbeheer

 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
21.08.2023

De Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer heeft op 25 april 2023 het witboek met aanbevelingen ter verbetering van het crisisbeheer in België overhandigd aan minister Verlinden.

Geneeskunde in “oorlogsomstandigheden”: 2 symposia

Informatie voor de behandelende artsen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
07.08.2023

Op 16 mei 2023 organiseerde het ‘Collège belgique de l’Académie royale’ een seminarie onder de titel “De evaluatie van gezondheidsschade van slachtoffers van terroristische aanslagen: beoordeling en perspectieven”. Op 29 april 2023 organiseerde de ‘Académie royale de Médecine de Belgique’ een symposium over “geneeskunde in oorlogstijd”.

Digitaal wijzer communiceren met anderstaligen in de zorg

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
22.05.2023

Taalbarrières tussen zorgverstrekkers en patiënten verminderen zowel de kwaliteit van zorg, de patiëntveiligheid als de tevredenheid van beide partijen. Om deze problemen te overbruggen kunnen zorgverstrekkers gebruik maken van een breed spectrum aan brugfuncties ter ondersteuning van het gesprek.

Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Vervoer en opslag
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
02.03.2023

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van 30 september 2021 over gevallen van agressie tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones.

Het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen: advies HGR

 • Brandpreventie
 • Beroepsziekten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Industrie
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
20.02.2023

In december 2022 gaf de Hoge Gezondheidsraad (HGR) advies 9542 rond het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen als bescherming tegen kankerverwekkende blootstelling bij brand.

FOD Volksgezondheid publiceert nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19

COVID-19
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
13.02.2023

In een nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19 geeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een overzicht van enkele initiatieven die inzake organisatie, zorgactiviteit, financiering en kwaliteit werden genomen in het kader van de COVID-19-pandemie. Daarnaast deelt de FOD Volksgezondheid enkele kerncijfers omtrent COVID-19.