Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

 • Brandpreventie
 • ATEX
 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
14.12.2023

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de organisatie van de ziekenhuiszorg bij CBRNe-incidenten: noodsituaties waarbij chemische (C), biologische (B) of radiologische/nucleaire (RN) stoffen vrijkomen, al dan niet in combinatie met explosieven (E).

Veilige fotovoltaïsche systemen

 • Elektrische installaties
 • Brandpreventie
 • Werken op hoogte
13.11.2023

PV Vlaanderen heeft in samenwerking met verschillende sectororganisaties een Veiligheidshandboek PV-installatie opgesteld. Dit handboek somt de basiselementen op om een kwaliteitsvolle en veilige PV-installatie op professionele (niet-residentiële) platte daken te installeren.

Regel van Goed Vakmanschap van Fireforum rond elektrische voertuigen in parkings

 • Elektrische installaties
 • Brandpreventie
 • Industrie
 • Vervaardigen elektronische en elektrische apparatuur
 • Vervoer en opslag
08.11.2023

De nieuwe, tweede versie van de Regel van Goed Vakmanschap van Fireforum rond elektrische voertuigen in parkings is nu dé referentie voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de gesloten parkings moeten voldoen om elektrische voertuigen te parkeren. Dit is het gevolg van de vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken in maart 2022 om wetgeving over hetzelfde onderwerp op te stellen.

Sensibiliseringsstickers van Denuo rond voorkomen van afvalbranden van lithium-ionbatterijen

 • Elektrische installaties
 • Brandpreventie
 • Ioniserende stralingen
Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
03.04.2023

Om het grote publiek te sensibiliseren voor de gevaren van lithium-ionbatterijen heeft Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, samen met de leden van ‘Arena Recycling’ sensibiliseringsstickers laten ontwikkelen om op afvalcontainers, op vrachtwagens, in recyclageparken, op sorteer- en recyclageplaatsen en op andere plekken aan te brengen.

Het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen: advies HGR

 • Brandpreventie
 • Beroepsziekten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Industrie
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
20.02.2023

In december 2022 gaf de Hoge Gezondheidsraad (HGR) advies 9542 rond het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen als bescherming tegen kankerverwekkende blootstelling bij brand.

Campagne rond brandveiligheid in de land- en tuinbouw en updates van BeSWIC-berichten over risico’s in de sector

Brandpreventie
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
23.11.2022

Op 7 november 2022 lanceerde de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé bij een landbouwer in Deerlijk de campagne “Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf?”.

24-urenshiften bij brandweer nu mogelijk onder strikte voorwaarden

 • Brandpreventie
 • Arbeidsorganisatie
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
22.06.2022

In een ministeriële omzendbrief (MO) van 24 mei 2016 reageerde de toenmalige minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op de intentie van een aantal hulpverleningszones om het werkregime van shiften van 24 uur uit te breiden naar andere hulpverleningsposten dan die waar dit werkstelsel reeds van toepassing was vóór de overgang naar de hulpverleningszone.

Preventiecampagne bij de brandweer “Soms is vuur niet jouw grootste risico”

 • Brandpreventie
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne voor 17.300 brandweerlieden gelanceerd rond drie thema’s: hygiëneregels opvolgen om gezondheidsrisico’s te vermijden, omgaan met agressie en een goede lichamelijke conditie behouden.

Risico op zuurstofgerelateerde branden in ziekenhuizen waar Covid-19 patiënten worden behandeld

 • Brandpreventie
 • Gevaarlijke stoffen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
17.02.2021

Het “Joint Research Centre” (JRC) publiceert jaarlijks ten minste één ‘Chemical Accident Prevention & Preparedness’ bulletin. Het doel van het bulletin is inzicht te verschaffen in de lessen die zijn getrokken uit ongevallen die zijn gemeld in het “European Major Accident Reporting System” (eMARS) ten gevolge van de Sevesorichtlijn.