Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Vervoer en opslag
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
02.03.2023

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van 30 september 2021 over gevallen van agressie tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones.

Stop agressie tegen zorgverleners

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
12.09.2022

De Internationale Raad van Verpleegkundigen (‘The International Council of Nurses’), het Internationaal Comité van het Rode Kruis (‘The International Committee of the Red Cross’), de Internationale Ziekenhuisfederatie (‘The International Hospital Federation’) en de Wereldgeneeskunde Organisatie (‘World Medical Association’) hebben van mei tot juli 2021 een gezamenlijke enquête uitgevoerd om inzicht te krijgen in de perceptie van geweld tegen mensen in de gezondheidszorg tijdens het eerste jaar van de COVID-19-pandemie.

Charter grensoverschrijdend gedrag in de sector gezinszorg

 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Huishoudens
03.06.2022

In de sector van de gezinszorg hebben Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties een gezamenlijk aanpak afgesproken rond ongewenst seksueel gedrag tijdens tewerkstelling aan huis. Het charter “ongewenst seksueel gedrag op het werk” werd op 24 mei 2022 ondertekend.

Actieplan grensoverschrijdend gedrag in de mediasector

 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Kunst, amusement en recreatie
24.03.2022

Update 03/01/2024

Om bedrijven in de mediasector op een gestructureerde manier te helpen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, lanceerde de mediasector op 7 maart 2022 een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag, met de steun van de Vlaamse Minister van Media. De nadruk van dit actieplan ligt heel duidelijk op preventie, waarbij er ingezet wordt op het delen en centraliseren van informatie en het versterken van professionals.

NMBS, MIVB, De Lijn en TEC willen samen agressie tegen personeel aanpakken

 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)
Vervoer en opslag
04.03.2022

In 2021 werden elke dag gemiddeld dertien gevallen van agressie (in totaal 4787 voor het jaar) tegen het personeel van NMBS, MIVB, De Lijn en TEC vastgesteld, wat een stijging is van 23% ten opzichte van 2020 en reden is tot bezorgdheid. Dit geweld heeft een grote psychologische impact en leidt tot heel wat dagen arbeidsongeschiktheid. De CEO’s en het personeel van de vier openbaarvervoersbedrijven zeggen daarom samen met de vier ministers van Mobiliteit “STOP”, en roepen op tot respect.

Preventiecampagne voor wederzijds respect tussen burgers en veiligheidsberoepen

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Beveiliging
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne gelanceerd rond wederzijds respect, die het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen probeert te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect. Dat kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van agressie en geweld tussen burgers en veiligheidsberoepen.

Preventiecampagne bij de brandweer “Soms is vuur niet jouw grootste risico”

 • Brandpreventie
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne voor 17.300 brandweerlieden gelanceerd rond drie thema’s: hygiëneregels opvolgen om gezondheidsrisico’s te vermijden, omgaan met agressie en een goede lichamelijke conditie behouden.

Campagne “Stop geweld tegen de politie”

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
17.12.2020

De politievakbond van het Vrij Syndicaat voor het openbaar Ambt (VSOA Politie) heeft een campagne voorgesteld om geweld tegen de politie aan te kaarten. De campagne moet de bevolking sensibiliseren om geweld tegen de politie niet te tolereren en roept de politiek op een nultolerantie te handhaven.

Campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners en ordediensten is NOOIT ok” uitgebreid naar ordediensten

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
29.09.2020

Update 07/08/2023

In april 2020 werd deel 2 van de campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners is NOOIT ok” gelanceerd, waarbij ook ordediensten werden betrokken.

Campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners is NOOIT ok”

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
09.12.2019

Update 04/08/2023

De Ambulanciersunie, Spoed 112 en enkele andere organisaties voor hulpverlening hebben de strijd aangebonden om iedere vorm van agressie, verbaal en fysiek, tegen ambulanciers en andere hulpverleners tijdens de uitoefening van hun job te bannen, want dit wordt nog teveel beschouwd als “part of the job”.