01.06.2015

Op 29 mei 2015 verscheen Verordening (EU) 2015/830 in het Europees Publicatieblad. Deze verordening voert een belangrijke wijziging door aan de REACH-verordening. Ze wijzigt namelijk de verplichte samenstelling van de veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).

Veiligheidsinformatiebladen

Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees parlement en de raad van 18 december 2006 (REACH – PB 29 juni 2007) bevat verplichtingen voor het aanleveren van veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets). Bijlage II van de verordening omschrijft de voorschriften voor de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen.

Wijziging

Op 29 mei 2015 verscheen de Verordening (EU) 2015/830 van 28 mei 2015 in het Europees Publicatieblad. Deze verordening brengt enkele wijzigingen aan in bijlage II. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 1 juni 2015.

Er is wel een overgangsperiode voorzien. Veiligheidsinformatiebladen die vóór 1 juni 2015 aan een afnemer zijn verstrekt hoeven tot en met 31 mei 2017 niet aan de nieuwe eisen te voldoen.

Redenen

De wijziging van de verordening heeft twee redenen. REACH is gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS) van de Verenigde Naties. Daarom moet de REACH-verordening aangepast worden aan de vijfde herziening van de GHS-regels voor veiligheidsinformatiebladen.

De tweede reden is dat er op 1 juni 2015 twee tegenstrijdige wijzigingen van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 in werking treden:

  • de ene is ingevoerd bij artikel 59, lid 5, van de CLP-Verordening (1272/2008),
  • de andere bij Verordening (EU) nr. 453/2010 van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Omdat er verwarring zou kunnen ontstaan over welke versie van bijlage II van toepassing is, wil de Commissie Bijlage II aanpassen, zodat er geen twijfel meer kan bestaan over de regels.

(Bron: PreventMail nr. 19 - 29 mei 2015)

Meer info

Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PDF)