02.05.2024
Onlangs werden een aantal wijzigingen aangebracht in de rookwet van 22 december 2009. We maken van de gelegenheid gebruik om een samenvatting te geven van deze wijzigingen en andere aanpassingen in de wetgeving rond roken van de laatste jaren.

In dit artikel komt ook de elektronische sigaret kort aan bod. Tenslotte wordt er verwezen naar de bevoegdheden van de regio’s rond preventie, zoals de rookstopbegeleiding of verwijzing naar een tabakoloog.

Over de wetswijziging

Op 5 april 2024 verscheen de wet van 26 maart 2024 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook in het Belgisch Staatsblad.

Sinds 15 april 2024 is het voor minderjarigen strikt verboden zijn om rookkamers in de horeca te betreden. Daarnaast zal gelijktijdig ook het rookverbod in het openbaar vervoer uitgebreid worden naar een verbod in al het professioneel personenvervoer.

Op bepaalde publieke openluchtterreinen zal vanaf 31 december 2024 niet meer gerookt mogen worden. Onder toepassing van deze wijziging vallen terreinen als pretparken, kinderboerderijen, speelterreinen, dierentuinen en sportterreinen. Op deze plaatsen is het wel nog toegelaten om te roken in duidelijk afgebakende rookzones. Belangrijk is dat deze zones op gepaste wijze gesignaleerd worden.

Verder geldt vanaf 31 december 2024 een rookverbod binnen een straal van 10 meter vanaf de ingangen en uitgangen van openbare bibliotheken en van bepaalde zorg- en onderwijsinstellingen. Goed gedefinieerde rookzones buiten deze 10-meter straal mogen behouden blijven tot 31 december 2028.

De wetswijziging voorziet straffen voor het overtreden van de nieuwe bepalingen. Zo kunnen overtreders een boete krijgen van 208 euro tot 8.000 euro.

Meer informatie is beschikbaar op de website van:

De provincie Oost-Vlaanderen heeft niet gewacht op deze wet. In zijn 7 openbare recreatiedomeinen heeft Oost-Vlaanderen sinds 1 januari 2024 het reglement van de provinciale recreatiedomeinen uitgebreid, waardoor die nu allemaal rookvrij zijn. Roken en vapen is enkel nog toegestaan in de daarvoor aangeduide zones. Lees hierover volgende nieuwsbericht:

Een korte historiek van recente aanpassingen aan de wetgeving rond roken

De wet van 8 juli 2019 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde een rookverbod in te voeren in gesloten personenvoertuigen in de aanwezigheid van kinderen jonger dan 16 jaar voerde zoals het uit de titel blijkt een rookverbod in voertuigen in het bijzijn van kinderen jonger dan 16 jaar in (invoegen van hoofdstuk 4/1 “Rookvrije voertuigen”). Daarnaast werd de titel van de wet ook gewijzigd in “Wet betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook”.

Met de wet van 4 mei 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, en van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat het rookverbod in de auto betreft werd het rookverbod in voertuigen in bijzijn van kinderen opgetrokken tot een leeftijd van 18 jaar.

Ter gelegenheid van deze wet verspreidde de FOD Volksgezondheid volgende bewustwordingsfilm, die beschikbaar is op het YouTube-kanaal van de FOD Volksgezondheid: Rookverbod in een voertuig in het bijzijn van minderjarigen: nieuwe bewustmakingsvideo.

De wet van 29 november 2022 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg verbood de verkoop via tabaksautomaten vanaf 9 december 2023, behalve in supermarkten op voorwaarde dat er een leeftijdscontrole wordt uitgevoerd aan de kassa én dat de tabaksproducten uit het zicht zijn gehaald. Deze bepaling werd opgenomen in art. 6, § 4/1 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.

Met de wet van 15 mei 2022 tot wijziging van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen met het oog op volledig rookvrije perrons werd het vanaf 1 januari 2023 verboden om te roken op de perrons, overdekt of niet, van alle treinstations in ons land.

Meer informatie op de websites van:

Daarnaast verscheen het koninklijk besluit van 3 maart 2024 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid: Nieuw koninklijk besluit: het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten.

Meer informatie en een beperkt historisch overzicht over(wetgeving in verband met) roken is te vinden:

Tenslotte is het nuttig te verwijzen naar de Interfederale strategie 2022-2028 voor een rookvrije generatie, die beschikbaar is op de website van de FOD Volksgezondheid.

Zoals hierboven geïllustreerd, vindt men de rechtsregels rond roken niet enkel in de wet van 22 december 2009 terug, maar tevens in diverse andere wettelijke bepalingen.

E-sigaret

In de reglementaire bepalingen waaronder een e-sigaret valt worden deze e-sigaretten gelijkgesteld met roken.

Hieronder enkele websites met informatie over de e-sigaret:

Sensibilisering en de regio’s: preventie

Er zijn diverse organisaties die sensibiliseren over de risico’s van roken. Enkele voorbeelden:

De regio’s zijn bevoegd voor gezondheidspreventie. Dit betekent onder andere dat informatie over een rookstofbegeleiding of een tabakoloog op hun webpagina’s is te vinden. Ook de website van de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) verwijst op de pagina Tegemoetkoming in de kosten voor hulp bij tabaksontwenning naar de regio’s.

Enkele voorbeelden van regionale initiatieven:

Daarnaast is er ook informatie beschikbaar: