13.03.2014

Op 5 maart 2014 publiceerde het Publicatieblad van de Europese Unie de richtlijn 2014/27/EU die 5 richtlijnen in het kader van de veiligheid en gezondheid van de werknemers aanpast aan de Europese CLP verordening 1272/2008. Die verordening legt de industrie verplichtingen op om chemische stoffen en mengsels in te delen, te etiketteren en te verpakken volgens het wereldwijde geharmoniseerde systeem.

Bedoeling van de aanpassingen

De nieuwe richtlijn wijzigt deze richtlijnen:

  • 92/58/EEG: minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk
  • 92/85/EEG: maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie
  • 94/33/EG: bescherming van jongeren op het werk
  • 98/24/EG: bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk
  • 2004/37/EG: bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

De bovenstaande richtlijnen verwezen nog naar de vroegere wetgeving over indeling en etikettering van chemische stoffen en gebruikten nog oude terminologie. Daarom moesten ze worden aangepast. Het gaat echter louter om technische aanpassingen. Er verandert niets aan het toepassingsgebied en ook het huidige beschermingsniveau van werknemers blijft behouden.

Zo hebben de wijzigingen van richtlijn 92/85/EEG geen betrekking op gevaarlijke stoffen en mengsels die de vruchtbaarheid van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling of tijdens de lactatie negatief kunnen beïnvloeden, aangezien met die aanpassing uitsluitend beoogd wordt om de verwijzingen en de terminologie van die richtlijn te actualiseren.

Omzetting in Belgisch recht

De lidstaten van de Europese Unie moeten tegen uiterlijk 1 juni 2015 de richtlijn in hun regelgeving hebben omgezet. Die datum is bepaald in de CLP-verordening, waarin staat dat alle mengsels op de markt na die datum moeten worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt in overeenstemming met de nieuwe regels.

In België zullen de aanpassingen worden omgezet in de overeenstemmende koninklijke besluiten die zijn opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk.

Om het arbeidsrecht volledig in overeenstemming te brengen met de CLP verordening zullen naast die 5 aangepaste richtlijnen ook nog andere Europese richtlijnen (o.a. over drukapparatuur) en andere reglementaire teksten moeten worden aangepast (o.a. art. 52 ARAB en het KB 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen).

Meer info