21.01.2014

Een nieuw koninklijk besluit (KB) wijzigt de etiketteervoorschriften voor aerosols, waardoor de etiketten op spuitbussen in de toekomst ook conform zullen zijn met de CLP-verordening 1272/2008.

Nieuw KB

Op 15 januari 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 26 november 2013 tot wijziging, wat de etiketteringsvoorschriften betreft, van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols. Dit besluit zet Richtlijn 2013/10/EU van de Commissie van 19 maart 2013 tot wijziging van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols om en brengt die voorschriften in overeenstemming met de CLP-verordening.

Etiketten

De opvallendste verandering is dat de nieuwe etiketten voortaan verschillende verplichte punten zullen moeten vermelden:

  • de gevarenaanduiding H229: “Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting”
  • de voorzorgsmaatregelen:
  • P210: “Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken”
  • P251: “Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden”
  • P410: “Tegen zonlicht beschermen”
  • P412: “Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C”

Indien de aerosol een consumentenproduct is, moet daar ook nog voorzorgsmaatregel P102 aan worden toegevoegd: “Buiten bereik van kinderen houden”.

Daarnaast kunnen nog aanvullende waarschuwingen toegevoegd worden, waarbij de gebruiker wordt gewezen op de specifieke gevaren van het product.

Afhankelijk van de indeling als niet-ontvlambaar, zeer licht ontvlambaar of ontvlambaar, moet ook het signaalwoord ‘Gevaar’ of ‘Waarschuwing’ op het etiket worden aangebracht.

Tabel: inwerkingtreding

Soort aerosol Nieuwe etikettering verplicht vanaf  Opmerking
Spuitbussen die slechts één enkele stof bevatten 19 juni 2014  
Spuitbussen die mengsels bevatten 1 juni 2015
  • mogen al eerder onder de nieuwe regels worden geëtiketteerd
  • Indien ze voor 1 juni 2015 in de handel zijn gebracht, moeten ze pas vanaf 1 juni 2017 opnieuw geëtiketteerd worden
     

Bron: PreventMail nr. 4 - 17 januari 2014