14.01.2014

Update 12/09/2023

Op 20 december 2013 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex. Die wet zal deze 3 wetten vervangen: de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese gemeenschap. Een koninklijk besluit (KB) moet echter nog de datum van inwerkingtreding ervan vastleggen.

Spoorcodex

De codex bevat 8 titels en 22 bijlagen. Het voorziet in de omzetting van richtlijnen 91/440/EEG, 95/18/EG, 2001/14/EG, 2004/49/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en deels in 2012/34/EU. Het heeft ook eigen definities van ongeval, ernstig ongeval, incident en veiligheidsbeheersysteem.

Voor de handhaving worden een toezichthoudend orgaan en een veiligheidsinstantie door de Koning aangewezen. Er zijn ook aangewezen instanties, aangemelde instanties (nobo’s) en een onderzoeksorgaan.

Volgens art. 135 houdt de houder van een bevoegdheidsbewijs zich aan de taalvoorwaarden. Volgens art. 141 stelt de treinbestuurder de spoorwegonderneming onmiddellijk in kennis indien hij meent dat zijn gezondheidstoestand aanleiding geeft tot twijfels over zijn arbeidsgeschiktheid.

Spoorvoertuigen hebben een Europees voertuignummer. De dienstregeling in het kader van de toewijzingsprocedure kan worden gewijzigd op de tweede zaterdag van het jaar (bijlage 3). Bijlage 4 bevat de gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren.

Zoals het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement van de politie op het wegverkeer de bepalingen bevat voor de politie op het wegvervoer, bevat het KB van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar de bepalingen voor de politie op het spoorvervoer.

Meer informatie