12.03.2024
Op 22 februari 2024 publiceerden de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en het ‘International Accreditation Forum’ (IAF) een gemeenschappelijk communiqué over de aanpassing van de managementsysteemnormen rond het aspect klimaatverandering. In de paragrafen 4.1 en 4.2 wordt nu voor het eerst expliciet klimaatverandering toegevoegd. Deze wijziging gebeurde via een amendement 1 “Climate action changes”.

Gevolgen

De algemene bedoeling van de eisen voor clausules 4.1 en 4.2 blijft ongewijzigd. Het gaat dus eerder over een verduidelijking. De clausules bevatten namelijk nu al de noodzaak dat de organisatie rekening moet houden met alle interne en externe factoren die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van het managementsysteem.

Zo moet er door de bedrijven worden nagegaan of klimaatverandering, naast andere kwesties, al dan niet relevant is voor hun specifieke situatie. Als het aspect klimaatverandering relevant is, moet het worden meegenomen in de risicobeoordeling van het managementsysteem.

Van certificatie-instellingen wordt verwacht dat zij ervoor zorgen dat klimaatverandering door de bedrijven is bekeken en, indien vastgesteld dat het relevant is voor het managementsysteem, door de organisatie is opgenomen in alle doelstellingen en activiteiten.

Het gaat om een verwijzing naar 31 managementsysteemnormen, zoals onder andere ISO9001, ISO14001, ISO22000, ISO27001, ISO28000, ISO35001, ISO39001, ISO41001, ISO45001, ISO50001. Opmerkelijk is dat ISO41001 er wel deel vanuit maakt maar ISO55001 niet.

Op deze BeSWIC-website verscheen een artikel over ISO55001: Aquafin behaalt ISO 55001-certificaat.

Het is belangrijk op te merken dat het aspect klimaatverandering een verschillend effect kan hebben op elk onderdeel van het managementsysteem: het effect op een kwaliteitsmanagementsysteem kan bijvoorbeeld heel anders zijn dan het effect op een veiligheidsmanagementsysteem.

Lees hierover volgend communiqué in het Engels op de website van:

Ook de ‘Independent International Organisation for Assurance’ (IIOA) nam het bericht over (in het Engels): Climate Change – ISO Amendments to management system standards.

De wijzigingen werden op 23 februari 2024 gepubliceerd. Meer informatie over enkele specifieke amendementen is te vinden in het Engels op de website van de ISO: 

Voor wie meer wil weten over klimaatveranderingen in relatie tot welzijn op het werk, gekoppeld aan de nieuwe “harmonised structure”, kan volgend artikel op deze BeSWIC-website lezen: De impact van klimaatuitdagingen op werknemers.

Cybersecurity

De norm voor cybersecurity ISO27001 maakt ook deel uit van de gewijzigde paragrafen.

Volgende publicatie in het Europees Publicatieblad van 7 februari 2024, gepubliceerd op de Eur-lex-website van de Europese Unie, verdient ook een vermelding: Uitvoeringsverordening (EU) 2024/482 van de Commissie van 31 januari 2024 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) 2019/881 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van de Europese op gemeenschappelijke criteria gebaseerde cyberbeveiligingscertificeringsregeling (EUCC).

Lees hierover volgende berichten in het Engels op de website:

Tenslotte verscheen op deze BeSWIC-website recent een bericht over cybersecurity: Twee “cyber”-publicaties van de staatsveiligheid.

Via de tag “normalisatie” kan globaal meer informatie over normen bekomen worden.