25.01.2023

De laatste editie van de nieuwsbrief van de Duitse Commissie Arbeidsveiligheid en Normering (‘Kommission Arbeitsschutz und Normung’ – KAN) van het jaar 2022 stond in het teken van normen en wetgeving, of in de respectievelijke 3 talen waarin de brief wordt uitgegeven: “Normen und Recht”, “Standarisation and legalisation” en “La normalisation et la loi”.

Dit artikel geeft een korte samenvatting van deze editie, verwijst naar andere KAN-berichten en legt de link met enkele artikelen op deze BeSWIC website die gaan over normalisatie, standaardisatie, accreditatie en het gebruik van normen in de regelgeving.

KAN-editie 4/2022

In editie 4/2022 komen volgende artikels, die beschikbaar zijn op de website van de KAN, in het hoofdthema “normen en wetgeving” in het Duits, Frans en Engels aan bod:

Daarnaast zijn er ook nog volgende bijdrages:

De volledige editie kan op de website van de KAN worden gedownload:

Gedelegeerde handelingen

Één van de aspecten die in het thema aan bod kwam was dat van de gedelegeerde handelingen.

In de Europese wetgeving bestaat de mogelijkheid om aan de Europese Commissie de bevoegdheid te geven om delen van een wet verder uit te werken, onder voorwaarde dat het de kern van de wetgeving ongemoeid laat. In gevallen waarin de uitwerking zich beperkt tot het vaststellen van uniforme, Europese regels voor het implementeren van wet- en regelgeving, gelden de procedures voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen. In de regel gaat het bij gedelegeerde handelingen om het uitwerken van technische zaken waar specialistische kennis voor is vereist en die geringe politieke lading hebben.

Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Europese Raad: Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

Een lijst van regelgeving die onder gedelegeerde handelen vallen en in voorbereiding zijn in de verschillende domeinen, kan via de zoekfunctie op de webpagina van het register van uitvoeringsbesluiten en gedelegeerde handelingen worden geconsulteerd: Register of delegated and implementing acts.

Op de website van de Europese Commissie vindt men enkele voorbeelden van uitvoeringshandelingen van enkele regelgevingen rond het op de markt brengen van producten (‘economische richtlijnen’ in het jargon) nuttig voor een preventieadviseur:

Relevante berichten over de KAN op BeSWIC

De ‘Kommission Arbeitsschutz und Normung’ (KAN) werd in 1994 opgericht en heeft tot doel ervoor te zorgen dat de normmakers voldoende aandacht besteden aan welzijn in normen en regelgeving. De arbeidsveiligheids- en gezondheidsbelangen (welzijn) van verschillende instellingen – de sociale partners, de overheid, de Duitse ongevallenverzekering (DGUV) en de ‘Deutsches Institut für Normung’ (DIN) – worden collectief vertegenwoordigd in adviezen over lopende en geplande normalisatieprojecten.

Op 4 december 2019 werd het 25-jarig bestaan van de KAN gevierd. Hierover verscheen volgend bericht op deze BeSWIC website: 25 jaar KAN.

In volgende BeSWIC-berichten wordt ook verwezen naar artikels en documenten van de KAN:

Andere BeSWIC-berichten over normalisatie, standaardisatie, accreditatie en het gebruik van normen in de regelgeving

Over de rechtskracht van normen, enkele verwijzingsregels en het gebruik van normen in de codex over het welzijn op het werk, verscheen volgend BeSWIC-artikel: Rechtskracht van normen: gids van de FOD Economie.

Daarnaast verschenen nog andere BeSWIC-berichten over deze materie:

Tenslotte werd op 22 september 2022 plenair in De Kamer het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie aangenomen. Op 16 januari 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 25 september 2022 houdende diverse bepalingen inzake economie. Artikel VIII.2 van het Wetboek Economisch Recht (WER) werd aangevuld met bepalingen rond de beschikbaarheid van normen (art. 20 van deze wet).

In dit kader is het interessant te verwijzen naar het arrest van de Nederlandse Hoge Raad van 22 juni 2012 (Knooble). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de in het (Nederlandse) Bouwbesluit naar verwezen NEN-normen (‘NEderlandse Norm’) de burgers wel binden maar deze normen niet gratis beschikbaar hoeven te zijn. Het volledige arrest is beschikbaar op de website “de Rechtspraak”: ECLI:NL:HR:2012:BW0393, voorheen LJN BW0393, Hoge Raad, 11/01017.