08.03.2024
Op 23 juni 2020 sloten de Europese interprofessionele sociale partners een kaderovereenkomst af over digitalisering.

Dit bericht geeft meer informatie over deze kaderovereenkomst, de opvolging ervan en andere kaderovereenkomsten. Tenslotte komt ook de huidige campagne Veilig en gezond werken in een digitale samenleving van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), met zijn 5 prioriteitsgebieden, aan bod.

Over de kaderovereenkomst

De digitale transformatie van de economie is een thema met vele facetten, met grote gevolgen voor de arbeidsmarkten, de arbeidswereld en de samenleving in het algemeen. Het wordt door de lidstaten van de Europese Unie (EU) op verschillende manieren aangepakt. Deze overeenkomst veruitwendigt het gezamenlijke engagement van de Europese interprofessionele sociale partners om de voordelen te optimaliseren en de uitdagingen van de digitalisering in de arbeidswereld aan te pakken.

De overeenkomst moet gezien worden in het kader van artikel 155 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Het vloeit voort uit onderhandelingen die tussen de Europese sociale partners werden gevoerd in het kader van hun zesde meerjarenwerkprogramma voor 2019-2021.

Deze kaderovereenkomst heeft tot doel:

  • werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers bewuster te maken van en meer inzicht te geven in de kansen en uitdagingen die de digitale transformatie in de arbeidswereld met zich meebrengt;
  • een actiegericht kader te bieden om werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers aan te moedigen, te begeleiden en bij te staan bij het uitwerken van maatregelen en acties om deze kansen te benutten en de uitdagingen aan te pakken, rekening houdend met bestaande initiatieven, praktijken en collectieve arbeidsovereenkomsten;
  • een partnerschapsbenadering tussen werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers aan te moedigen;
  • de ontwikkeling van een mensgerichte benadering van de integratie van digitale technologie in de arbeidswereld te ondersteunen om werknemers bij te staan en de productiviteit te verhogen;

Het doet dit door:

  • een gezamenlijk dynamisch circulair proces uit te tekenen, rekening houdend met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren, dat kan worden afgestemd op verschillende nationale, sectorale en/of ondernemingssituaties, stelsels van arbeidsverhoudingen, banen en digitale technologieën/instrumenten;
  • concrete benaderingen, acties en maatregelen te belichten die werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers kunnen gebruiken, afhankelijk van hun specifieke behoeften en omstandigheden, om onderwerpen zoals vaardigheden, arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden aan te pakken.

De sociale partners hebben zich geconcentreerd op de volgende 4 onderwerpen:

  • digitale vaardigheden en het vrijwaren van werkgelegenheid;
  • modaliteiten met betrekking tot connectie en deconnectie;
  • artificiële intelligentie en het waarborgen van het 'human in control'-beginsel;
  • respect voor de menselijke waardigheid en controle.

De teksten van deze en andere kaderovereenkomsten kunnen in het Nederlands en het Frans geraadpleegd worden op de website van het ‘Employers’ Resource Center’, in de rubriek Database of European Social Dialogue Texts: Framework Agreements:

Diverse organisaties hebben hierover bericht:

Het ‘Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail’ (ANACT) heeft een gids rond het onderwerp gemaakt: Accord européen sur la transformation numérique des entreprises : pour un dialogue social technologique.

Dit kaderakkoord werd ook vermeld in het verslag aan de Koning van het Koninklijk besluit van 2 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel betreffende het deconnectierecht (via de website van het Belgisch Staatsblad).

Verder kwam men meer dan twee jaar later, op 6 oktober 2022, tot een overeenkomst met betrekking tot overheden. Lees hierover volgende berichten (in het Engels):

Opvolging en andere kaderovereenkomsten

Een overzicht van 4 Europese kaderovereenkomsten is beschikbaar op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR): Europese sociale dialoog: kaderovereenkomsten.

Op de website van de NAR kan men ook de jaarrapporten over de implementering van het Europese kaderakkoord over digitalisering (zoals voorzien in de overeenkomst) vinden:

Er is bestaat ook een periodieke rapportering over een andere kaderovereenkomst, namelijk diegene over actief ouder worden:

De EU-OSHA-campagne 2016-2017 stond in het teken van gezondheid van oudere werknemers. Ook op deze BeSWIC-website vindt men een apart thema Oudere werknemers.

Daarnaast verdienen volgende webpagina’s een vermelding:

Zoals aangehaald in de inleiding, staat de huidige campagne van EU-OSHA in het teken van “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving”. Lees hierover meer in volgend berichten op deze BeSWIC-website: