06.06.2019

De Belgische eeuwfeestviering van het Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vond plaats op 7 mei 2019 in de volle Residence Palace.

Guy Ryder, Directeur-generaal van de IAO, verwees naar de “future of work” met zijn 10 aanbevelingen.

Jeremias Prassl gaf de Keynote speech. Volgens hem is er niet “één toekomst”, maar hangt dit af van de keuzes die men maakt. Hij had het verder over enkele basisrechten voor iedereen, over innovatie en samenwerking.

Er was nadien een internationaal debat met Luc Cortebeeck, Jitse Groen en Mthunzi Mdwaba. Nadien werd dit gevolgd door de Belgische sociale partners met Kris De Meester, Jan Denys, Marc Leemans en Robert Vertenueil. Rond de veelheid van statuten verwees Denys naar de blog van Paul Soete: Statuten - Duw een beetje, er kan nog eentje bij ?

Minister van Werk Kris Peeters sloot de viering af. Tussendoor werden er enkele filmpjes getoond, opgenomen in Brussel, wat mensen verwachten van de toekomst en of ze de IAO kenden. Er werd afgesloten met een filmpje van bekende sociale partners uit het verleden.

De podcast kan beluisterd worden op het YouTube kanaal van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Eeuwfeestzitting IAO: de toekomst van werk.

De toekomst van werk

Begin 2019 heeft de Internationale Commissie over de Toekomst van Werk van de IAO een publicatie uitgegeven over de toekomst van werk. Meer informatie daarover en het rapport met zijn 10 aanbevelingen zijn beschikbaar op de website van de IAO:

De 10 aanbevelingen zijn geclusterd in 3 blokken:

  • Investeer meer in menselijk potentieel
  • Investeer meer in de instituten en organisaties van werk
  • Investeer meer in waardig en duurzaam werk

Er is tevens een persbericht hierover op de website van de IAO gepubliceerd: Mensgerichte agenda is nodig voor een waardige toekomst van werk.

In april 2019 publiceerde de IAO een ander rapport “Safety and Health at the heart of the future of work: building on 100 years of experience”. Meer info daarover in dit nieuwsbericht op deze BeSWIC website: Nieuw rapport van de ILO over veiligheid en gezondheid op het werk.

Ook de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een rapport met gelijksoortige inslag gepubliceerd; meer info daarover in het Engels op de website van Eurofound: Working conditions in a global perspective.

100 jaar IAO-vieringen

Ter gelegenheid van dit eeuwfeest heeft het IAO deze specifieke rubriek op zijn website geplaatst:

Naast de Belgische viering op 7 mei 2019 “Eeuwfeestzitting: de toekomst van werk”, zoals hierboven bericht, zijn er nog andere evenementen geweest.

Op 7 februari 2019 was er de eeuwfeestviering in Nederland. De presentaties staan op de website van de Universiteit van Leiden: 100 jaar International Labour Organisation.

Op 21 maart 2019 gaf de faculteit rechten van Universiteit Luik een uiteenzetting over “Qu'est-ce qu'un travailleur aujourd'hui ?” Via dit bericht op de website van NextConomy kan men de presentatie downloaden: L’Organisation internationale du Travail fête ses 100 ans en 2019.

Tenslotte vermeldden deze organisaties het 100-jarig bestaan of gaven een goed overzicht van de geschiedenis van de IAO:

De IAO-verdragen

Een overzicht van de tot op heden 189 verdragen is beschikbaar op de website van de IAO:

Men kan sorteren op type, nummer, onderwerp en status.

Verdrag nr. 81 ligt aan de basis van de arbeidsinspectie; dat verdrag staat op de website van de IAO:

Dat verdrag is in België omgezet in de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie en later opgenomen in het Sociaal Strafwetboek. Meer informatie over het toezicht en de sancties met betrekking tot het welzijn op het werk is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: Toezicht en sancties inzake welzijn op het werk.

ISO 45001

Tijdens de eeuwfeestviering verwees men meermaals naar de meer dan 2,5 miljoen doden in werksituaties wereldwijd wegens arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het invoeren van een veiligheidszorgsysteem, zoals ISO 45001, kan het aantal doden wereldwijd doen dalen.

Rond de ISO 45001, die op 12 maart 2018 werd uitgebracht, hebben diverse organisaties berichten en publicaties gepubliceerd:

Meer info

Andere berichten over zorgsystemen en het belang van ISO-normen op de blog van deze BeSWIC website:

Andere berichten over vieringen en herdenkingen op deze BeSWIC website:

Op 16 mei 2018 was er in Leuven een onderzoeksseminarie over het effect van technologie waarbij Miriam Cherry, Matthew Finkin, Jeremias Prassl, Valerio De Stefano en Frank Hendrickx te gast waren. Jeremias Prassl stelde zijn boek Humans as a Service, The Promise and Perils of Work in the Gig Economy voor.