14.11.2013

Update 07/02/2023

Een onderzoek door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de uitvoering van de Europese REACH en CLP verordeningen toont aan dat 67% van de geïnspecteerde bedrijven niet in orde is met deze wetgeving. De kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen of ‘Safety Data Sheets’ (SDS), de naleving van de verplichte kennisgeving en registratie moeten verbeteren.

Het Forum

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie. Het Forum is een onderdeel van ECHA. Het coördineert het netwerk van de Europese autoriteiten die moeten toezien op de handhaving van REACH. Het Forum moet onder andere zorgen voor de identificatie van best practices voor handhaving en voor de verspreiding van deze best practices, de evaluatie van geharmoniseerde handhavingsprojecten, de coördinatie van inspecties en de uitwisselingen tussen inspecteurs.

In 2011 startte het Forum met de tweede evaluatieproject, deze keer gewijd aan de formuleerders van mengsels die de eerste downstreamgebruikers zijn in de toeleveringsketen.

Het onderzoek

Het onderzoek liep van mei 2011 tot maart 2012. De REACH handhavingsautoriteiten inspecteerden 1.181 bedrijven in 29 lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER). Zo’n 6.900 stoffen, 4.500 mengsels en 4.500 safety data sheets werden onderzocht. De meerderheid van de geïnspecteerde bedrijven waren kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s).

Resultaten

In totaal waren 67% van de geïnspecteerde Europese bedrijven niet in orde met een of meer bepaling van REACH of CLP. De meeste inbreuken hadden te maken met:

  • de REACH registratieverplichtingen (8%)
  • de CLP kennisgevingsverplichting (15%)
  • het bewaren van informatie (20%)
  • gebrekkige risicobeheersingsmaatregelen (12%).

De Safety Data Sheets (SDS) bevatten lacunes in 52% van de bezochte bedrijven. Toch stelden de inspecteurs een verbetering vast in de gebruikte formaten en in de beschikbaarheid van de sheets ten opzichte van vorige bezoeken. Slechts 3% van de bedrijven beschikte niet over SDS. In de praktijk betekent dit dat 79% van de werknemers toegang hebben tot informatie die op de SDS vermeld staat.

Aanbevelingen

ECHA benadrukt dat een verbetering van de kwaliteit van de SDS, het naleven van kennisgevingsverplichting en de registratieverplichting absoluut nodig zijn, zeker als men rekening houdt met de complexiteit van nieuwe wetgeving voor chemische producten. Het agentschap vraagt in haar verslag ook dat de industrie zich harder zou inspannen voor het beheer van de SDS.

(Bron: PreventMail nr. 139 - 13 september 2013)

Meer informatie

Raadpleeg op de website van ECHA: