14.12.2021

Jaarlijks nemen in België 1,7 miljoen mensen contact op met het nummer 112. Het is in België een evidentie dat er in geval van ziekte, ongeval of ramp zo snel mogelijk hulp wordt geboden. Achter deze zorg schuilt een geheel van diensten en regelgeving om deze evidentie te waarborgen. De juridische basis is de wet van 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

Meer informatie over dringende, medische en psychosociale hulpverlening is te vinden in volgende publicatie op de website van Gezondheid België: Dringende, medische en psychosociale hulpverlening.

In dit artikel wordt meer informatie gegeven over deze publicatie en andere publicaties in de reeks “Blikvanger”, worden andere veiligheids- en hulpverleningsberoepen in de kijker gezet en wordt naar andere berichten rond noodplanning en hulpverlening op deze BeSWIC website verwezen.

Blikvanger

Het directoraat-generaal Gezondheidszorg (DGGS) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid probeert transparanter te zijn over de beschikbare gegevens in verband met de gezondheidszorg. Ze doet dit door zogenoemde “Blikvangers” te publiceren. Het is de bedoeling om dit periodiek te herhalen zodat men de evolutie van de gegevens kan volgen.

Volgende 3 rapporten zijn ondertussen beschikbaar:

  • Algemene Ziekenhuizen
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Dringende, medische en psychosociale hulpverlening

Er wordt later nog een blikvanger voorzien over de verschillende gezondheidsberoepen.

De verschillende rapporten zijn beschikbaar op de website van Gezondheid België: Blikvanger Gezondheidszorg.

In de blikvanger over dringende, medische en psychosociale hulpverlening komen volgende aspecten aan bod:

  • de organisatie van de hulpverlening, met onder andere het nummer 112, 1733 (huisarts van wacht) en de noodplanning;
  • de activiteit van de hulpverlening, met andere woorden het aantal interventies waarbij een ziekenwagen of een MUG betrokken is;
  • de financiering van de hulpverlening;
  • de kwaliteit van de hulpverlening, met onder andere protocollen, leidraden en de opvolging, adviesorganen en de verplichte kenmerken van ziekenwagens en interventiekledij.

Op 11 februari wordt de dag van het Europees noodnummer georganiseerd. Meer informatie hierover in het Engels op de website van de ‘European Emergency Number Association’ (EENA): European 112 Day 2021.

Het Antigifcentrum, als koninklijke stichting van openbaar nut gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid in het kader van de dringende medische hulpverlening, komt niet aan bod in de publicatie van de FOD Volksgezondheid. Met meer dan 60.000 oproepen per jaar verstrekt het Antigifcentrum onder ander telefonische informatie bij acute vergiftigingen.

Over het Antigifcentrum werden in het verleden volgende berichten op deze BeSWIC website gepubliceerd:

De actoren van de dringende hulpverlening kan gevonden worden op deze webpagina van de FOD Volksgezondheid.

De lijst van federale gezondheidsinspecteurs kan via deze webpagina van de FOD Volksgezondheid geconsulteerd worden.

Veiligheidsberoepen en brandweer

Recent heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ) een publicatie gemaakt voor het brede publiek en een andere voor de professionele gebruiker rond veiligheidsberoepen in het kader van de preventiecampagne over wederzijds respect tussen burgers en veiligheidsberoepen. Gelijklopend was er ook de preventiecampagne “Soms is vuur niet jouw grootste risico” voor brandweerlieden.

Lees de volledige artikels hierover op de blog van deze BeSWIC website:

Andere artikels op BeSWIC

Op deze website zijn er al diverse artikelen over noodplanning en hulpverlening verschenen. Hieronder enkele voorbeelden:

Ook over ziekenhuizen en artsen werden al verschillende artikels gepubliceerd. Hieronder enkele voorbeelden:

Meer informatie over arbeidsgeneeskunde en de bevoegdheden van de verschillende betrokken artsen: in het thema Informatie voor de behandelende artsen > Wettelijk kader van de arbeidsgeneeskunde > Adviserend arts, controlearts en arbeidsarts.