07.10.2021

Update 29/01/2024

Op 26 augustus 2021 organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een conferentie rond telewerken. Negen sprekers gaven elk vanuit hun expertise een invalshoek. Tegelijkertijd formuleerde het VBO de 10 cruciale do’s-and-don’ts bij het implementeren van een duurzaam telewerkbeleid.

Nationale telewerkconferentie

Het hybride seminarie kon op een grote bijval rekenen met ongeveer 1000 aanhoorders. De inleiding werd gegeven door Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Het enthousiasme over telewerk bij het begin van de coronacrisis, vooral langs de kant van de werknemers waarbij naar de voordelen werd gekeken, evolueerde naar een meer genuanceerde mindset van zowel werknemers als werkgevers, waarbij ook de nadelen zichtbaar werden. Die genuanceerde stemming en de verschillende invalshoeken kwamen naar voor in deze presentaties van de sprekers op het congres:

 • Het actueel wettelijk kader - Rudi Delarue, Voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (NAR)
 • Hoed je voor juridische verrassingen - Frank Hendrickx, Hoogleraar KU Leuven
 • Ga in dialoog – Constantin Burasa, Employment Consulting Manager Ernst & Young
 • Focus op maatwerk en flexibiliteit – Jan Denys, Labour Market Expert Randstad
 • A down-to-earth approach to teleworking productivity – Giles Daoust, CEO Daoust
 • Communicatie is het begin van alles – Christine Godin, DHR BP Securex
 • Vertrek vanuit vertrouwen – Joni Delanoeije, Postdoctoraalonderzoeker en docent KU Leuven
 • Heb aandacht voor welzijn – Kris De Meester, Eerste Adviseur VBO
 • Ben je bewust van de impact op én van HR – David Ducheyne, Voorzitter HRPro.be

Nadien was er een slotdebat met deze ministers van werk:

 • Pierre-Yves Dermagne, federaal Minister van Werk en Economie;
 • Bernard Clerfayt, Brussels Minister van Werk en Beroepsopleiding;
 • Hilde Crevits Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw;
 • Christie Morreale, Waals Minister van Werk, Sociale Zaken, Gezondheid en Gelijke Kansen.

Er was een afsluitende beschouwing van Monica De Jonghe, Directeur-generaal & Executive manager van het Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid VBO over “Evolueer richting een nieuw kader van tijd- en plaatsonafhankelijk werken”.

De presentaties zijn niet meer beschikbaar op de website van het VBO.

Tegelijkertijd formuleerde het VBO 10 do’s and don’ts bij het implementeren van een duurzaam telewerkbeleid:

 • Geef het tijd
 • Eenheidsworst is niet mogelijk, maatwerk wel
 • Telewerk is niet per definitie gelijk aan tele-thuiswerk
 • Waak over het welzijn van medewerkers én van het bedrijf
 • Leiderschap is ‘key’
 • Geef autonomie aan de leidinggevenden
 • Ga uit van wederzijds vertrouwen
 • Communiceer continu en transparant
 • Denk out of the box
 • Giet alles in het passende juridische kader

Meer info daarover op de website van het VBO: Nationale telewerkconferentie - Telewerk: 10 do’s-and-don'ts (PDF, 88 KB).

De conferentie kan worden herbekeken op de videowebsite Vimeo: Le télétravail dans le Nouveau Monde du travail / Telewerk in het Nieuwe Werken.

Ook de Antwerp Management School (AMS) had eind 2016 al een white paper met 10 lessen voor tijds- en plaatsonafhankelijk werken.

Webinar van de FOD Werkgelegenheid

Ook de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) had tijdens de coronapandemie webinars hierover ingericht, zoals dit van 23 november 2020. De presentaties en de integrale opname hiervan kan men raadplegen via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: COVID-19: Het nieuwe normaal van de anderhalvemeterorganisatie. De impact van de coronamaatregelen op het psychosociaal welzijn op het werk - Webinar via YouTube.

Op de website van Kluwer Sentral werd dit bericht daarover gepubliceerd: Het effect van telewerk op prestaties en werknemerswelzijn.

Regelgeving

De eerste reglementaire bepalingen rond telewerk in de privésector waren vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 85 van de NAR die dateerde van 2005. Nadien was er de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, welke een reglementair kader creëerde voor het telewerk dat niet op regelmatige, maar wel op occasionele wijze wordt uitgevoerd. Op 26 januari 2021 werd de CAO nr. 149 afgesloten die op 31 december 2021 buiten werking treedt.

Meer informatie over telewerken op:

 • de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Thema's > Arbeidsovereenkomsten > Telewerk;
 • deze BeSWIC website, in de rubriek Thema's > Telewerk.

De arbeidsongevallen die zich zowel tijdens het structureel als het occasioneel telewerken voordoen, zijn nu ook geregeld in de arbeidsongevallenwetgeving door de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (art. 5, 7 en 8 van de arbeidsongevallenwet; zie de geconsolideerde wetgeving arbeidsongevallen).

Risico’s

Rond telewerken als deel van de “New Ways of Working / New World of Working” of ook het tijds- en plaatsonafhankelijk werken moet men goede afspraken maken rond o.a. de beschikbaarheid, de middelen die ter beschikking worden gesteld en gebruikt, … zodat er maatregelen kunnen worden genomen om psychosociale en fysieke risico’s (musculoskeletale aandoeningen) te beperken en de combinatie van privé- en beroepsleven te verzoenen.

Meer informatie daarover en over de instrumenten die kunnen worden gebruikt, is beschikbaar in de rubriek Thema's > Telewerk.

Diverse artikels op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn er in de loop der jaren diverse artikelen over telewerk gepubliceerd. Hieronder enkele voorbeelden:

Enkele zijn in relatie tot en gaan hand in hand met ergonomie:

Andere artikelen zijn in relatie tot psychosociale risico’s en het vraagstuk van de deconnectie:

Als gevolg van de coronapandemie is er in 2021 een nieuw specifiek thema Telewerk gepubliceerd. Lees hierover dit bericht: Nieuw thema over telewerk op BeSWIC.

Parlementaire vragen

Rond telewerk zijn er al diverse parlementaire vragen gesteld. Hieruit blijkt, zoals ook in het VBO-congres is vermeld, dat dit thema ook al ruim voor de coronapandemie bestond. Een overzicht ervan is beschikbaar in de module Parlementaire vragen.