24.02.2022

Tijdens de coronapandemie zijn er niet enkel gidsen en publicaties verschenen over hoe omgaan met de coronamaatregelen, maar zijn er ook publicaties uitgebracht over hoe overheidsorganisaties zelf zich hebben georganiseerd tijdens deze pandemie en wat de impact was op hun functioneren.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft in het kader van het arbeidsrecht corona-FAQ’s opgesteld en het jaarverslag 2020 stond in het teken van covid-19. Ook het jaarverslag 2020 van de FOD Economie stond grotendeels in het teken van de coronapandemie. Dit was ook het geval voor het jaarverslag 2020 van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) met o.a. 13 getuigenissen van het terrein rond mondmaskers, testen en vaccins. Bij het Antigifcentrum was er een sterke stijging in oproepen voor incidenten met alcoholhoudende handgels. Hierover verscheen volgend bericht op deze BeSWIC website: Record aantal oproepen bij het Antigifcentrum in 2020.

Daarnaast zijn volgende 2 recent gepubliceerde rapporten vermeldenswaardig: het Rekenhof publiceerde zijn rapport “COVID-19 en continuïteit van de federale openbare dienstverlening - Toepassing van de maatregelen op het vlak van personeel” en er verscheen een wetenschappelijke studie naar de impact van de COVID-19-crisis op de werking van de sociale inspectiediensten, besteld door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). 

Ook het directoraat-generaal Gezondheidszorg (DGGS) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft tijdens de pandemie een belangrijke rol gespeeld. In de bestaande reeks “Blikvangers”, waarbij op een transparante manier beschikbare gegevens in verband met de gezondheidszorg worden gepresenteerd, is er nu ook een bijzondere editie van een blikvanger over covid-19 verschenen.

Blikvanger COVID-19

De publicatie, die de periode maart 2020 - juni 2021 bestrijkt, is opgedeeld in 4 hoofdstukken waarin enkele taken van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) tijdens de coronapandemie verder worden uitgelicht.

De publicatie kan via dit bericht op de site van de FOD Volksgezondheid worden gedownload: Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19.

In het hoofdstuk “Organisatie” wordt allereerst een overzicht weergegeven van de verschillende overlegorganen en crisiscellen die in het kader van de COVID-19-pandemie werden opgericht. Daarnaast wordt een omschrijving gegeven van enkele centra die werden opgericht in functie van het bestrijden van de COVID-19-crisis en enkele systemen die werden ingezet om de burger te informeren omtrent COVID-19, zoals het online gezondheidsportal mijngezondheid.be.

Vele van de namen en afkortingen klinken bekend in de oren. De strategische- en beleidsorganen (nationale veiligheidsraad, overlegcomité, interministeriële conferentie volksgezondheid, federaal coördinatiecomité en regeringscommissariaat corona), de wetenschappelijke groepen (‘risk assessment group’ (RAG), ‘Risk Management Group’ (RMG), wetenschappelijk comité corona, evaluatiecel (Celeval), de groep van experts die belast is met de exitstrategie (GEES) en de groep van experts voor managementstrategie van covid-19 (GEMS)) en de operationele crisiscellen (operationele cel, socio-economische cel, ‘Economic Risk Management Group’ (ERMG), informatiecel, juridische cellen, internationale cel en de diverse taskforces) passeren allemaal kort de revue.

In het hoofdstuk “Zorgactiviteit” wordt een overzicht gegeven van de acties die het comité ‘Hospital & Transport Surge Capacity’ (HTSC) heeft ondernomen. Er worden ook enkele vaststellingen weergegeven over de invloed van de pandemie op de dringende hulpverlening.

In de hoofdstukken “Financiering” en “Kwaliteit” worden enkele initiatieven toegelicht die gedurende de pandemie werden genomen in het kader van deze onderwerpen. Ongeveer 130 miljoen mondmaskers werden verdeeld in de periode maart 2020 – april 2021 aan 158.704 gezondheidszorgbeoefenaars (zie pagina 33 en 34) die actief zijn in de ambulante sector en die nood hebben aan beschermingsmateriaal om patiënten op een veilige manier te kunnen verzorgen.

Midden de coronapandemie werden eerst door het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en later door de FOD Volksgezondheid wekelijks cijfers over geleverde vaccins, spuiten en naalden op de website vermeld: Leveringen vaccins en vaccinatiemateriaal.

De COVID-19-crisis had ook een grote psychosociale impact op iedereen. Op deze webpagina van de FOD Volksgezondheid is meer informatie te vinden: COVID-19 & Psychosociale ondersteuning.

Andere blikvangers

Er zijn reeds 3 andere blikvangers over het thema Algemene Ziekenhuizen, Geestelijke gezondheidszorg en Dringende, medische en psychosociale hulpverlening verschenen. Meer informatie hierover in het bericht op deze BeSWIC website naar aanleiding van de publicatie over dringende, medische en psychosociale hulpverlening: Dringende, medische en psychosociale hulpverlening in cijfers.

Nieuw Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs medische hulpverlening

De directeurs Medische Hulpverlening (DIR MED) hebben de operationele leiding over de medische, gezondheids- en psychosociale hulpverlening aangewend voor de medische hulpverleningsketen. Ze werken onder het administratieve gezag van de Federale Gezondheidsinspecteur of zijn afgevaardigde.

Op 14 februari 2022 is het nieuw Ministerieel besluit van 25 januari 2022 tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening verschenen. Hiermee wordt het voorgaande ministerieel besluit van 21 april 2021 tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening opgeheven.

Op deze webpagina van de FOD Volksgezondheid vind je meer informatie over de gezondheidsinspecteurs: Cluster federale gezondheidsinspectie.