06.03.2014

Update 31/05/2023

In 1963 werd door Dr. Monique Govaerts als privé-initiatief het Antigifcentrum opgericht. Vandaag zijn de kernopdrachten van het Antigifcentrum: telefonisch informatie verstrekken bij acute vergiftigingen, beheer van wetenschappelijke documentatie, beschikbaar stellen van antidota en toxicovigilantie.

Statuut en opdrachten

Het Antigifcentrum heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting in 1964 van de Europese Vereniging van Antigifcentra: the European Assocation of Poisons Centres and Clinal Toxicologists (EAPCCT)

Vier jaar na de oprichting wordt het centrum een Instelling van Openbaar Nut en ontvangt het zijn eerste subsidies van het Ministerie van Volksgezondheid.

In 2013 kreeg het Antigifcentrum d.m.v.  van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot toekenning van een toelage aan het antigifcentrum van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) een toelage voor een onderzoek en daarnaast krijgt het ook periodiek van het Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu toelages. De laatste was d.m.v. het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 tot toekenning voor het jaar 2017 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage.

De activiteiten namen jaar na jaar aanzienlijk toe en in 1989 ontving het centrum zijn 500.000ste oproep en in 2004 werd de kaap van een miljoen oproepen gerond. Jaarlijks zijn er meer dan 50.000 oproepen dat door een team van 30 personen wordt behandeld. Het centrum is telefonisch 24/24 beschikbaar op 070/245245.

Door het koninklijk besluit van 7 september 2012 werd het centrum ook aangewezen als orgaan die verantwoordelijk is voor het ontvangen van informatie in verband met de gezondheid met het oog op respons in noodgevallen, zoals bedoeld in artikel 45 van de CLP-Verordening 1272/2008 (PDF).

Het Antigifcentrum houdt ook een voorraad antidota (tegengiften) aan voor het volledige land. Meer info op de website van het centrum: Antidota

Op 12 mei 2022 organiseerde het Antigifcentrum hierover een avondsymposium. Op deze BeSWIC verscheen volgend bericht:  Vergiftiging en antidota: symposium Antigifcentrum en andere informatiebronnen.

Het speelt ook een belangrijke rol bij CO-intoxicaties. Op deze BeSWIC verscheen volgende berichten:

Tijdens de coronaperiode heeft het Antigifcentrum ook een rol gespeeld. In deze periode kwamen meer vragen binnen. Lees o.a. dit bericht op deze BeSWIC: Record aantal oproepen bij het Antigifcentrum in 2020.

Evenementen n.a.v. de 50e verjaardag

Op 21 november 2013 was er een academische zitting. Het persbericht en de presentaties van Alain De Wever, Dr. Martine Mostin en Anne-Marie Descamps vindt u op de website van het centrum: Informatie omtrent de academische zitting op 21 november 2013.

Op 20 februari 2014 was er een symposium met als thema: Hoe veilig is veilig? Toxicologische gevaren in het dagelijkse leven. Eén van de voordrachten was die van Dr. Geert Verstegen: Huishoudproducten en chemische brandwonden: een aanvaardbaar risico?. Meer info op de website van het centrum:

Andere evenementen kunnen ook op de website van het Antigifcentrum gevonden worden.

Meer info

De website zelf is onlangs aangepast. U kan alfabetisch informatie vinden over verschillende soorten intoxicaties in de rubriek Vergiftigingen A-Z.